Chào – Greeting In Vietnamese

Chào là lời chào thân mật của người Việt Nam. Chào là lời chào thân mật, lời chào thân ái và lời chào thân thiết của người Việt Nam. Chào là một trong những cách để thể hiện sự tôn trọng và lịch sự của người Việt Nam.

日本語